ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Mladi poljoprivrednik

Mladi poljoprivrednici - budući nositelji poljoprivredne politike EU

Objavljeno 24/03/2024
agriculture-91149_1280

Kako bi ruralna područja postala privlačna mladima, u okviru jednog od specifičnih ciljeva ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. države članice EU-a potiče se da promiču zapošljavanje, rast i lokalni razvoj u ruralnim područjima, stvaranje boljih radnih i životnih uvjeta i sprečavanje iseljavanja mladih iz ruralnih područja.

S obzirom na to da su poljoprivrednici sve stariji, EU intenzivnije potiče mlade da se uključe u tu djelatnost.
K
omercijalno održiva poljoprivredna gospodarstva: održivost poljoprivrede i proizvodnje hrane ovisi o mladim, motiviranim i kvalitetno osposobljenim ljudima koje privlači život u ruralnim područjima i koji ondje ostaju i osnivaju komercijalno održiva poljoprivredna gospodarstva. 

Sigurnost opskrbe hranom u Europi: pružanjem potpore sljedećoj generaciji europskih poljoprivrednika povećavaju se konkurentske prednosti poljoprivrede EU-a i usto pridonosi budućoj sigurnosti opskrbe hranom u Europi. Mladi poljoprivrednici većinom su spremni prihvatiti inovacije, promjene i nove tehnologije.

Poljoprivrednici mlađi od 40 godina nalaze se na čelu samo 11 % svih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (EU), dok je udio mladih poljoprivrednica samo 3 %. 
 

Izvor grafikona: Eurostat

Hrvatsko zakonodavstvo iznosi svoju definiciju mladog poljoprivrednika koja glasi:

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u: 

  1. obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  2. obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  3. trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Mladi poljoprivrednik, nositelj poljoprivrednog gospodarstva, posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine o poljoprivredi što dokazuje:

✓ svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivredno prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
✓ potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
✓ radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela

Europska komisija izradila je internetski pregled pokazatelja s ciljevima koje je svaka država članica EU-a u svojem odobrenom strateškom planu u okviru ZPP-a utvrdila na nacionalnoj razini te ciljevima na razini EU-a. Pregled pokazatelja uključuje generacijsku obnovu (R.36) kao jedan od 44 „pokazatelja rezultata”, koji su utvrđeni zakonodavstvom o ZPP-u i povezani s deset specifičnih ciljeva. U skladu s ciljevima, do 380 000 mladih poljoprivrednika osnovat će poljoprivredna gospodarstva uz potporu ZPP-a.

Glavni izazovi s kojima se danas suočavaju mladi poljoprivrednici:

✓ otežan pristup zemljištu,
✓ visoke cijene zemljišta,
✓ niska profitabilnost i otežan pristup kreditima,
✓ otežan pristup mladih poljoprivrednika s obiteljima osnovnim komunalnim uslugama (vodoopskrba, sanitarne usluge, telekomunikacija, širokopojasne mreže) i uslugama socijalne potpore (zdravstvena i dugotrajna skrb, obrazovne usluge).

Stoga su stvaranje i razvoj novih održivih gospodarskih djelatnosti u poljoprivrednom sektoru ključni za konkurentnost i dugoročnu održivost poljoprivrednog sektora u EU-u te ruralnih i udaljenih područja.

U iščekivanju donošenja odluka i objavljivanje novih natječaja koji podupiru nastanak i razvoj novih mladih poljoprivrednika i poljoprivrednih gospodarstava, nadamo se da ćemo sa svojim stručnim savjetom i vodstvom kroz pripremu i provedbu projekata biti dijelom Vašeg poslovnog puta te Vam pomoći da ostvarite rast i razvoj Vašeg OPG-a. 

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top