ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Primarna poljoprivredna proizvodnja

Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno 02/11/2023
apples, fruits, farm-1004886.jpg

Objavljen je natječaj 73.10. Ulaganja – „Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju“. Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik
poljoprivrednika te proizvođačke organizacije minimalno godinu dana prije prijave na natječaj. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima. 
Ekonomsku veličinu možete provjeriti upisivanjem podataka u EVPG kalkulator, vodeći pri tome računa o novom načinu izračunu domaćih životinja/pčelinjih zajednica gdje se u izračun uzima prosječan broj zadnjih 12 mjeseci. Više o ekonomskoj veličini pogledajte ovdje.

Korisnik mora dokazati da nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi ima završenu srednju školu ili fakultet agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili ima najmanje 3 godine radnog iskustva u poljoprivredi ili preradi poljoprivrednih proizvoda.

Uvjeti prihvatljivosti projekta
Ulaganje se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o EU. Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite potrebe. Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.

Prihvatljive troškove dijelimo na materijalne, nematerijalne i opće troškove.

Točke ulaganja materijalnih troškova koje su dozvoljene maksimalno do 50% ukupnih troškova projekta: 
b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u  sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih  izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana) bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
– uključujući iznos prihvatljivih troškova za kupnju traktora i ratarskih kombajna iz točke h)

Restrikcije se ne odnose na Ekološke proizvođače!

Točke ulaganja koje mogu iznositi i do 100% ukupnih troškova projekta, bez restrikcija: 
a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u  sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj      jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje  ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju  osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih          vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu)
d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje,  sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom
gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne          proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) izuzev kupnje traktora i ratarskih kombajna
j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) autorska prava
d) robni žigovi
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR
b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR
c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.
Primjer izračuna troškova projekta pogledajte ovdje.

Načela kriterija odabira:
• ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
• sektor ulaganja
• postojeća proizvodnja korisnika
• sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda
• stručna sprema i radno iskustvo korisnika
• indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
• utjecaj ulaganja na okoliš
• doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Intenzitet potpore (%) iznosi 65%, a može se uvećati i do 80% za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. 

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva. Mladi poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na dan prijave na natječaj. 

Alokacija za ovaj natječaj podijeljena je na sljedeći način:
1. Za mikro, male i srednje korisnike, poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO dostupno je 40.500.000 EUR, 67,5% alokacije,
2. Za velike korisnike, poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO dostupno je
13.500.000 EUR, 22,5% alokacije. 
3. Za ekološke proizvođače dostupno je
6.000.000 EUR, 10% alokacije. 

Visina potpore iznosiod 15.000 EUR do 2.000.000 EUR
Ukupna alokacija natječaja: 60.000.000 EUR
Rok za prijavu je od 19.02.2024. do 29.03.224. godine.

izvor: apprrr

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj, molim Vas da ispunite kratki upitnik ili nas slobodno kontaktirajte.
Očekujemo Vaš poziv.

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top