ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Potpora iz fonda Ruralnog razvoja za Male poljoprivrednike

Potpora malim poljoprivrednicima

Grow

Otvoren je natječaj 73.12 Potpora malim poljoprivrednicima. 


Visina potpore
 je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.
Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. 
Ukupna alokacija:  15.000.000,00 EUR 
Status natječaja: Otvoren 26.04.2024.  
Rok za prijavu: 01.07.2024. – 31.07.2024. 

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na natječaj, molim Vas da ispunite upitnik kako bi dobili osnovne informacije o Vašem poljoprivrednom gospodarstvu, te stekli uvid da li ste prihvatljiv prijavitelj na ovom natječaju. Kontaktiramo Vas povratno u najkraćem mogućem roku. 

O natječaju

Uvjeti prihvatljivosti korisnika
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a
SO ako ulažu u 
sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima. Više o ekonomskoj veličini pogledajte ovdje.

Korisnik mora dokazati da nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi ima završenu srednju školu ili fakultet agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili ima najmanje 3 godine radnog iskustva u poljoprivredi ili preradi poljoprivrednih proizvoda.

Uvjeti prihvatljivosti projekta
Ulaganja se odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. 
Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje: korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika. Korisnika korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
P
oduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije. Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira projekt, mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže). Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljive troškove dijelimo na materijalne, nematerijalne i opće troškove.

Materijalni troškovi:
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
✓ izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
✓ kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
✓ sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) autorska prava
d) robni žigovi
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR
b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR
c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Primjer izračuna troškova projekta pogledajte ovdje.

 

Načela kriterija odabira
• ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
• sektor ulaganja
• sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
• indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
• utjecaj ulaganja na okoliš
• doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje – pogledajte neke od primjera i ideja za digitalizaciju poljoprivredne proizvodnje

izvor: apprrrruralni razvojmps

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj, molim Vas da ispunite kratki upitnik ili nas slobodno kontaktirajte.
Očekujemo Vaš poziv.

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top